تفاوت ها در نسخه های مختلف VMware

تفاوت ها در نسخه های مختلف VMware

ورژن های مختلف VMware دارای تفاوت هایی می باشد، در جدول زیر می توان تفاوت های vSphere 4.x و VMware Infrastructure 3.x را دید. شما با مقایسه این دو محصول می توانید به قابلیت های هر یک پی ببرید. در حال حاضر این شرکت نسخه VMware vSphere 5.1b را ارائه کرده است.

 

Product Suite

Features

VMware Infrastructure Foundation

ESX 3.5

VirtualCenter Agent

Update Manager

vSMP

VCB

VMFS

VMware Infrastructure Standard 3.x

ESX 3.5

VirtualCenter Agent

Update Manager

vSMP

VCB

VMFS

High Availability

VMware Infrastructure Enterprise

ESX 3.5

VirtualCenter Agent

Update Manager

vSMP

VCB

VMFS

High Availability

DRS

vMotion

Storage vMotion

vSphere 4.x Essentials

Update Manager

Thin Provisioning

VirtualCenter Agent

4-way vSMP

ESXi or ESX 4.x

vCenter Server for Essentials up to 3 servers

vSphere 4.x Essentials Plus

Update Manager

VirtualCenter Agent

Thin Provisioning

4-way vSMP

ESXi or ESX 4.x

vCenter Server for Essentials up to 3 servers

Data Recovery

High Availability

vMotion
only in vSphere 4.1

vSphere 4.x Standard

Thin Provisioning

High Availability

Update Manager

VCB/vStorage APIs

VirtualCenter Agent

4-way vSMP

ESXi or ESX 4.x

6 Physical Cores/CPU 256GB Physical Memory

vMotion
only in vSphere 4.1

vSphere 4.x Advanced

vShield Zones

Data Recovery

Fault Tolerance

Hot Add

VMotion

Thin Provisioning

High Availability

Update Manager

VCB/vStorage APIs

VirtualCenter Agent

4-way vSMP

ESXi or ESX 4.x

12 Physical Cores/CPU 256GB Physical Memory

vSphere 4.x Enterprise

DRS/DPM

Storage VMotion

vShield Zones

Data Recovery

Fault Tolerance

Hot Add

VMotion

Thin Provisioning

High Availability

Update Manager

VCB/vStorage APIs

VirtualCenter Agent

4-way vSMP

ESXi or ESX 4.x

6 Physical Cores/CPU 256GB Physical Memory

vSphere 4.x Enterprise Plus

Host Profiles

Distributed Switch

DRS/DPM

Storage VMotion

vShield Zones

Data Recovery

Fault Tolerance

Hot Add

VMotion

Thin Provisioning

High Availability

Update Manager

VCB/vStorage APIs

VirtualCenter Agent

8-way vSMP

ESXi or ESX 4.x

12 Physical Cores/CPU 256GB Physical Memory

امتیاز دهید
پیمایش به بالا