محدودیت های vSphere 6.5

محدودیت های vSphere 6.5

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

Rate this post

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.

 

1.محدویت‌های Virtual Machine
محدودیت های Virtual Machine مربوط به محدودیت های پردازش، حافظه، دستگاه ها و Adapterهای مجازی ذخیره سازی، دستگاه های مجازی شبکه، پورت های جانبی مجازی و دستگاه های ویدئویی گرافیکی می شود.
Virtual Machine Maximums 02 01 1

2.محدودیت‌های ESXi Host
محدودیت های ESXi host: محدودیت های پردازش، حافظه، ذخیره سازی، محدودیت های Networking و محدودیت های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool را نشان می دهد.

2.1محدودیت‌های پردازش:

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

Compute Maximums 02 2

 

2.2محدودیت‌های حافظه:
حداکثر حافظه هر ESXi Host نشان دهنده محدودیت برای حافظه ESXi می باشد.

Memory Maximums 02 3

 

2.3محدودیت‌های ذخیره‌سازی:
حداکثر حافظه ذخیره سازی ESXi Host نشان دهنده محدودیت برای دیسک مجازی، iSCSI فیزیکی، NAS ،Fiber Channel ،FCoE و فایل سیستم های رایج:
VMFS ،VMSF5 و VMFS6 می باشد.

Storage Maximums 02 01 4

 

2.4محدودیت‌های Networking:
حداکثرتنظیمات قابل دسترسی در یک شبکه، نشان دهنده محدودیت های یک شبکه در جایی که هیچ محدودیت دیگری اعمال نشده است می باشد (برای نمونه به محدودیت های vCenter Server اشاره می کنیم؛ وقتی سیستمی بزرگ در حال پیاده سازی می باشد باید ویژگی هایی از قبیل HA ،DRS و دیگر تنظیماتی که ممکن است با محدودیت مواجه شوند را در نظر گرفت).

Networking Maximums 02 01 5

 

2.5محدودیت‌های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool:
حداکثر ظرفیت ESXi hostهای کلاستر و Resource Poolها نشان دهنده محدودیت های موجود در کلاستر و Resource Pool می باشند.
Cluster and Resource Pool Maximums 02 6

2.6محدودیت گرافیک ESXi:

حداکثر گرافیک ESXi نشان دهنده ی محدودیت حافظه ی گرافیکی ESXi می باشد.

ESXi Graphics Maximums 02 7

 

3.محدودیت‌های vCenter Server
حداکثر ظرفیت vCenter Server، محدودیت های مقیاس پذیریِ vCenter Server، رابط کاربری، پردازش همزمان و  vCenter Server Appliance را نشان می دهد.
vCenter Server Maximums 02 01 8

3.1.Storage DRS
از تنظیمات DRS مربوط به Storage خود اطمینان حاصل کنید تا با توجه به محدودیت های تعریف شده برای Storage DRS تنظیم شده باشند.

Storage DRS 02 9

 4.محدودیت‌های Platform Services Controller
حداکثر ظرفیت Platform Services Controllerها نشان دهنده محدودیت های Enhanced Linked Mode ،Identity Source ،Replication ،Domain یا Lookup Service و VMware Certificate Authority (VMCA) می باشد.

Platform Services Controller 02 10

 

5.محدودیت‌های vCenter Server Extensionها
حداکثر ظرفیت vCenter Server Extensionها نشان دهنده ی محدودیت های VMware vCenter Update Manager ،VMware vCenter Orchestrator و Storage DRS می باشد.

5.1محدودیت‌های VMware vCenter Update Manager
حداکثر ظرفیت VMware vCenter Update Manager نشان دهنده ی محدودیت های مربوط به عملیات های همزمان می باشد.

VMware vCenter Update Manager 02 11

5.2محدودیت های VMware vRealize Orchestrator
حداکثر ظرفیت VMware vRealize Orchestrator نشان دهنده ی محدودیت های سیستم های vCenter Server، موارد ESXi، ماشین های مجازی و Workflowهای پشتیبانی شده می باشد.

VMware vRealize Orchestrator 02 12

6.محدودیت‌های VMware vSphere Flash Read Cache
از پیکربندی vMware vSphere Flash Read Cache در محدودیتی که توسط Flash Read Cache مشخص شده است، اطمینان حاصل کنید.
VMware vSphere Flash Read Cache 02 13
7.محدودیت‌های VMware Virtual SAN
حداکثر ظرفیت VMware Virtual SAN محدودیت های قابل اجرا در:
Virtual SAN VM Storage Policy ،Virtual Machines ،Virtual SAN ،Virtual SAN Cluster ،Virtual SAN ESXi Host و Virtual Networking را نشان می دهند.
VMware Virtual SAN 02 01 14
8.Virtual Volumes
اطمینان حاصل کنید که حجم Virtual Volumeها را با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده تنظیم نمائید.
9.(Network I/O Control (NIOC
اطمینان حاصل کنید که کنترل VMware vSphere Network I/O با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده، تنظیم شده باشد.
NIOC 02 15
10.Storage Policies
حداکثر ظرفیت Storage Policy نشان دهنده محدودیت های Storage Policy است.
Storage Policies 02 16
11.Managed Virtual Disks
شما باید Managed Virtual Diskها را با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده، تنظیم کنید.
Managed Virtual Disks 02 17

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

پیمایش به بالا