مقایسه بین Big Data ،Data Science و Data Analytics

رشد داده ها به سرعت در حال افزایش است. در هر ثانیه 1.7 مگابایت اطلاعات توسط هر شخص ایجاد می شود.

معرفی Data Analytics ،Big Data  و Data Science  
علم داده: زمینه ای شامل همه موارد مربوط به Cleansing ،Preparation و Analysis داده ها می باشد.
کلان داده: در جهت تجزیه و تحلیل داده ها برای ارائه بینش و هدایت به سمت تصمیم گیری بهتر در کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل داده: شامل فهم خودکار از یک مجموعه خاص از داده ها با فرض استفاده از پرس و جو و فرآیند تجمیع اطلاعات می باشد.

پیمایش به بالا