ابزارهای مورد استفاده در تصویرسازی داده ها

در اینفوگرافیک زیر به شرح ابزارهای مورد استفاده در تصویرسازی داده ها در دو گروه: ابزارها برای اهداف عمومی و ابزارها برای اهداف خاص می پردازیم.

پیمایش به بالا