ویژگی های یک Data Scientist در عصر جدید

یک دانشمند داده در قرن 21 به ترکیبی از مهارت های بینارشته ای که شامل علوم ریاضیات، آمار، کامپیوتر، ارتباطات و کسب و کار است، نیاز دارد.

یافتن دانشمند داده دشوار است؛ همچنین به همان اندازه یافتن اشخاصی که می دانند چه کسی دانشمند داده است، نیز دشوار است.

پیمایش به بالا