20 سوال برتر در مصاحبه شغلی

 

1. مهم ترین نقطه قوت شما چیست؟
2. مهم ترین نقطه ضعف شما چیست؟

3. چرا به دنبال فرصت شغلی جدید هستید؟
4. یک وضعیت دشوار را که در محیط کار تجربه کرده اید، توصیف کنید. چگونه آن را مدیریت کردید؟
5. در مورد این سازمان چه اطلاعاتی دارید؟
و …

پیمایش به بالا